Career Counselling

توسعه شغلی شما یک فرآیند مادام العمر است. عوامل متعددی از جمله علایق، توانایی ها، ارزش ها، شخصیت، پیشینه و شرایط بر پیشرفت شغلی شما تأثیر می گذارد. ما به شما کمک می کنیم تا ماهیت زندگی و کار در آلمان را برای تصمیم گیری شغلی و زندگی بهتر درک کنید.
اریکا:
• به شما کمک می کند تا بفهمید از حرفه خود چه می خواهید.
• به شما کمک کند تا عوامل مؤثر بر پیشرفت شغلی خود در آلمان را شناسایی کنید.
• به شما کمک کند تا مراحل بعدی را برای یافتن شغل مورد نظر خود در آلمان تعیین کنید.
اریکا:
• به شما نمی گوید که چه کاری انجام دهید یا چه شغلی را باید دنبال کنید.
• در مورد نحوه تخصیص منابع مالی و سبک زندگی که باید داشته باشید به شما مشاوره نمی دهند.

فهرست