هلدینگ اریکا

دوچرخه سواری کودکان در آلمان

کودکان درآلمان تا قبل از کلاس چهارم مدرسه اجازه دارند فقط در پیاده روها دوچرخه سواری کنند. در کلاس چهارم همه کودکان توسط پلیس در مدرسه آموزش دوچرخه سواری دیده و قوانین آن را می آموزند. کودکان پس از قبول شدن در یک امتحان اجازه می یابند با کلاه ایمنی در خیابانها دوچرخه سواری کنند.

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.