هلدینگ اریکا

حقوق تقریبی برخی مشاغل در آلمان

حقوق خلبان: هواپیما 9122 یورو                                               
حقوق پرستا: 2081 یورو
حقوق پستچی: 1815 یورو
حقوق مکانیک:  1906 یورو
حقوق :معدنچی 2373 یورو
حقوق: فروشنده 1904 یورو
حقوق: نانوا 2000 یورو
حقوق مهندس: 3397 یورو
حقوق معلم: 3309 یورو
حقوق مهماندار: 2813 یورو
حقوق کارمند: اداری 2351 یورو

 

 

توجه : این شرکت هیچگونه رابطه غیرقانونی با سفارت خانه ها نداشته و تنها از طریق مشاوره صحیح و اطلاع از قوانین و رویه ها موفق به حصول نتیجه قطعی میگردد.